Nové trendy a vývoj pri skladovaní a konzervovaní poľnohospodárskych produktov

Bezpečné skladovanie a konzervovanie poľnohospodárskych produktov na dlhšie obdobie je predpokladom  pre svetový obchod, ako aj pre domáce zásobovanie človeka a zvierat aj mimo sezóny pestovania, či zberu.

Skladovanie je biznis

Principiálne je možné  poľnohospodárske produkty uskladňovať „odvlhčovaním“ (buď prirodzene na slnku, technickým sušením a pod.), alebo konzervovaním (vysávaním vzduchu, pridávaním konzervačných prísad a pod.). V centre pozornosti sú náklady, praktickosť, bezpečnosť metódy ako aj obchodný účel. Pritom náklady spojené so skladovaním sa musia pokryť väčšinou zmluvne garantovanými cenami, alebo stúpajúcimi cenami v období medzi skladovaním a predajom. To už nie je dnes častým javom, pretože čoraz väčší význam nadobúdajú nové, nákladovo priaznivejšie a flexibilnejšie systémy.
Na príklade produktu cukrovarníckych rezkov (viď. tabuľka) je zreteľne vidno, že existujú rôzne možnosti zhodnotenia, ktoré si vyžadujú rozličné systémy skladovania. Suché rezky možno skladovať dlho. Mokré a lisované rezky  sa musia každý urýchlene dostať ku konečnému spotrebiteľovi, k poľnohospodárovi.

Produkcia repkných rezkov v EU- 27 v tonách, 2012/2013 (Bartens 2014)

Mokré rezkyLisované rezkySuché rezkySuché rezky
160 72810 264 461Melasované: 1 793 709Nemelasované: 2 210 726

Suché alebo vlhké

Význam má posudzovať rozdiel  pri  suchých poľnohospodárskych produktoch (predovšetkým všetky druhy obilia, s maximálnou vlhkosťou do 14%, suchá tráva, suché výlisky), a produkty s vlhkosťou nad 14% ako sú siláže všetkého druhu, vedľajšie produkty spracovateľského priemyslu ako sladovnícke mláto alebo lisované cukrovarnícke rezky. Suché komodity sa najskôr môžu bez problémov skladovať  v halách alebo silách, na kratšiu dobu dokonca aj vonku na vzduchu. Mikróby nemôžu skladovaný produkt bez  dostatočnej vlahy poškodiť.
Vlhké produkty sa musia skladovať bez prístupu vzduchu, prípadne použitím biologickej prímesi, alebo chemických konzervačných prostriedkov. Na to je možné použiť betónové alebo oceľové silá, lisované balíky alebo ako krajný variant hromady (kopy). Už dávnejšie sú k dispozícií okrem používaných fóliových plachiet,  aj plastové silážne vaky, čo tvorí stále relatívne nový a veľmi univerzálny systém skladovania a konzervovania.

Plastový silážny vak –  univerzálny systém

Koncom roka 1968 vymysleli nemeckí vedci systém silážneho lisu. Prelom používania vakov nastal v 80.rokoch v USA, ale v tom čase sa obmedzil len na skladovanie a konzervovanie siláží. Vládny program v Argentíne s cieľom zdvojnásobiť produkciu obilia priniesol začiatkom roku 2000 inovácie. Bola vyvinutá strojová  možnosť odoberania obilia z vaku. Dnes je k dispozícii široká strojová paleta pre všetky účely použitia.
Na prvom svetovom kongrese o skladovaní vo vakoch v roku 2014 v Argentíne bola objasnená dimenzia, ktorú nový systém skladovania medzičasom dosiahol predovšetkým v Južnej Amerike v posledných pätnástich rokoch (viď tabuľka). Celosvetovo sa medzitým už skladuje asi 100 miliónov ton poľnohospodárskych produktov a táto tendencia stále silno stúpa.
V Európe sa zaoberala po roku 1990 s profesionálnym zavedením a rozšírením tejto technológie predovšetkým firma BUDISSA AG so sídlom pri  Bautzene v Nemecku (diagram).
Medzičasom uskladňujú poľnohospodári a cukrovarnícke podniky po celej Európe stotisíce ton lisovaných rezkov vo vakoch pre ich dobytok alebo bio-plynové stanice. V jednotlivých regiónoch ako je Brottewitz (Südzucker) skladujú  poľnohospodári 70% lisovaných rezkov v plastových, fóliových vakoch. Tvorba hodnoty zostáva v malej miere na mieste. Etanolové podniky konzervujú vlhké kukuričné zrná vo vakoch, a takto šetria enormné náklady na ich sušenie. Tiež asi 50% všetkého nemeckého sladovníckeho mláta skladujú poľnohospodári v plastových vakoch.

Hlavné výhody systému

Náklady na skladovanie obilia vo vaku predstavujú v závislosti od  tonáže  4 až 6 €/t vrátane plastovej fólie. Výstavba moderného skladu obilia stoji nie menej než 100 €/t, v rozvojových krajinách je to často nemysliteľné. Investície do silážnych lisov, ktorými sa môžu uskladniť ročne tisícky ton , sú extrémne nízke. Dotácie nie sú nutné.
Systém je flexibilný. Žiadnu úlohu nehrá, či poľnohospodárske produkty sú vlhké, alebo suché. Výskumné projekty pre vlhké obilie, vlhkú kukuricu, sladovnícke mláto, rezky, ďatelinové siláže, ovocné a vínne výpalky, výlisky, ako aj    pre hnojivá boli úspešné.   Vysoká flexibilita ako aj okamžitý hermetický uzáver vzduchu systému sú tiež zárukou úspechu ako spôsobu skladovania, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu,  pretože minimalizuje extrémne straty, a tým šetrí zdroje. Plastovú fóliu je možné kompletne recyklovať.

Záver

Skladovanie poľnohospodárskych produktov je zodpovednou úlohou, ktorá nie je lacnou záležitosťou. So vzrastajúcou globalizáciou, flexibilnými trhmi a väčšími investičnými rizikami stojí nízko nákladová a flexibilná technológia skladovania v plastových silážnych vakoch za zmienku. Jej použitie je možné  v priemysle, obchode, tak aj v poľnohospodárstve. Ďalšie informácie o silážnych vakov a o tejto technológii skladovania nájdete na našej stránke.

Ročné využitie skladovania vo vakoch podľa svetových regiónov (2014)
(Zdroj: 1. Medzinárodný kongres o skladovaní do vakov v Mar de la Plata, Argentina 2014)

RegionPočet vakovSkladovacia tonáž (t)Podiel regiónu (%)
Argentína210 00042 000 00043,4
Brazília50 00010 000 00010,3
Južná Amerika38 0007 600 0007,9
USA90 00018 000 00018,6
Kanada15 0003 000 0003,1
Európa45 0009 000 0009,3
Východná Európa15 0003 000 0003,1
Afrika10 0002 000 0002,1
Oceánia8 0001 600 0001,7
Ázia3 000600 0000,6
Celkom484 00096 800 000100

Silážovanie a kompostovanie vo vakoch BUDISSA BAG v tonách

Dr. Udo Weber, BAG Budissa Agroservice GmbH