Silážovanie do vakov

Nemecký výrobca Budissa Bag využíva na výrobu silážnych vakov najmodernejšie technológie výroby a ako základný materiál na výrobu používa len tzv. panenský granulát. To vedie k tomu, že výsledný produkt – silážne vaky Budissa Bag - patria k vakom s najvyššou kvalitou na svete.

Silážne vaky Budissa Bag sa štandardne vyrábajú ako trojvrstvové. Z vonkajšej strany sú biele (pre uskladnenie kompostu sú zelené) a z vnútornej strany sú čierne. 100% ochrana pred slnečným žiarením a celková UV stabilita týchto silážnych vakov umožňujú skladovať hmotu vo vakoch 18 aj 24 mesiacov! Rozťažnosť a ako aj ostatné fyzikálno-mechanické vlastnosti radia tieto nemecké vaky medzi svetovú špičku a umožňujú ich celoročné nasadenie tak pre jarné silážovanie krmív, ako aj pre jesenné silážovanie kukuričnej siláže, či skladovanie zrna, cukrovarníckych rezkov, sladovníckeho mláta, či ostatných poľnohospodárskych produktov.

Sortiment silážnych vakov je veľmi široký a pozostáva z rôznych kombinácií priemerov a dĺžok. Pre slovenský trh ponúkame nasledovný sortiment:

Poz: Iné priemery a dĺžky ako je uvedené v tabuľke je možné po do dohode s výrobcom vyrobiť na zákazku. V prípade záujmu nás kontaktujte.

 

Dĺžka (m)Priemer silážneho vaku (m)
|1,952,402,703,003,303,60
45xxxx
60xxxx
75xxxxx
90xxx
150x

Návod na použitie silážnych vakov

Aby sa predišlo poškodeniu a aby bol problém s vakom uznaný v rámci záruky, zákazník je povinný plniť silážne vaky v súlade s nasledovnými pokynmi, ovládať návod na použitie a byť zaškolený v systéme plnenia vakov, informovať spoločnosť BAG GmbH alebo nimi povereného zástupcu o poškodení do 24 hodín od zistenia poškodenia. Spoločnosť BAG GmbH preskúma prípad na mieste a použije vhodné nápravné riešenie.

Typ krmiva alebo obilia:

Vo všeobecnosti rozlišujeme medzi nasledovnými:

 • tráva a trávové siláže (taktiež ďatelina, lucerna, zmesi, atď.)
 • kukurica a kukuričné siláže
 • siláže z vlhkých priemyselných produktov (zlisovaná dužina cukrovej repy, sladovnícke obilniny, atď.)
 • vlhké a sušené obilie a 
 • hnojivo a soľ

Každá z týchto skupín má nasledovné špecifické vlastnosti, o ktorých budete informovaní, keď dostanete pokyny a v prípade potreby je možné o ne ožiadať spoločnosť BUDISSA BAG®.

 • veľmi dôležité: optimálny podiel sušiny je 28 až 40%, krátka dĺžka rezu (okolo 2 – 4 cm), veľmi vysoké stláčanie (sila lisovania)
 • veľmi dôležité: krátka dĺžka rezu, veľmi vysoké stláčanie (sila lisovania)
 • veľmi dôležité: buďte opatrný so silou lisovania (v podstatne záleží od podielu vlhkosti), neustále dbajte (II) na „Zlaté pravidlo“ (modré rozťahovacie pásiky) (pozrite bod 3.). Vedľajšie priemyselné produkty často majú nízky obsah a nestálu sušinu. V tom prípade treba predvídať a upraviť tlak. Dužina z cukrovej repy a zlisovaná dužina s obsahom sušiny pod 20% nie je vhodná na uskladnenie v silážnych vakoch BUDISSA BAG® . „Pomocné pravidlo“: Ak sa dá vyformovať z dužiny pevná gulička, ktorá sa nerozpadáva, potom má dužina menej ako 20% obsahu sušiny. To isté platí ak pri stlačení počujete zvuk. Ak pri stlačení kvapká z guličky voda, potom máte zaručene vlhkú dužinu. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, vykonajte test na obsah podielu sušiny. Taktiež veľké zníženie výkonu plničky znamená nízky podiel sušiny v dužine. 
 • Dbajte na obsah vlhkosti (skontrolujte použitie konzervantov), dobré zhutňovanie
 • Dôkladné vyčistenie stroja po použití (korózia), veľmi vysoká hustota uskladnenia

Miesta skladovania vakov:

 • myslite dopredu na možnosti premiestnenia pred alebo najneskôr počas plnenia (napríklad v prípade dažďa)
 • nepoužívajte ostré a špicaté predmety na povrchu úložiska
 • vyberte si miesto s dostatočným odvodňovaním, s nízkym zberom vody s obsahom sušiny v najnižšom bode
 • pevný podklad je výhodou
 • dopredu zhodnoťte prístup zvierat a ľudí, dbajte na vhodnú ochranu pred takýmito útokmi
 • dbajte na rovnomernosť, v prípade nakláňania plňte proti sklonu, nikdy nie cez sklon

Umiestňovanie vakov do stroja:

Tejto problematike sa intenzívne venujeme na začiatku zaškoľovania. Tabuľka s pokynmi a nákresmi je súčasťou návodu na použitie. V prípade straty, okamžite požiadajte o nový. Veľmi dôležité: logo spoločnosti BUDISSA BAG® s rozťahovacími pásikmi musí byť vždy jasne viditeľné na boku vreca, vo výške hrudníka. Nová stredová čiara pomáha správnemu umiestneniu, ktoré musí byt v strede na vrchu tunela. Len týmto správnym umiestnením je možné kontrolovať správny tlak a natiahnutie vaku. 

Regulácia tlaku lisovania, ochrana vaku počas lisovania:

Regulácia tlaku lisovania nie je pevne stanovený systém udávaný hodnotami z tabuliek ale je to systém, ktorý si vyžaduje neustále premýšľanie zaškoleného pracovníka. Keďže požadovaná sila lisovania pre určitý typ krmiva je určená obsahom vlhkosti, dĺžkou rezu, pôdou atď. musí byť stále nanovo nastavovaná (prestavovaná). Dva protikladné faktory musia byť navzájom vyvážené

 • Optimálne stlačenie pre optimálnu kvalitu krmiva
 • zabrániť tomu, aby sa vak pretrhol kvôli prílišnému natiahnutiu

Tlak by mal byť regulovaný takým spôsobom, aby sa rozťahovacie pásiky natiahli na 26 až 28 cm pre typy krmiva A, B a D, a nepresiahli alebo neklesli pod túto hranicu. To isté platí pre krmivo typu C, avšak v tomto prípade je toto možné dosiahnuť bez použitia tlaku (II) (hlavne v závislosti od podielu sušiny a miesta plnenia vaku). Presiahnutie tejto hranice môže spôsobiť pretrhnutie vaku, čo je neprípustné. Pre skupinu E je maximálne natiahnutie 28 cm. V prípade, že suchý materiál v skupine krmiva A presiahne odporúčané hodnoty, na vaku sa môžu vytvoriť „vydutiny“ a lokálne sa môže znížiť stlačenie krmiva. Z toho dôvodu je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcu. „Vyhladený“ vysoko kompaktný vak musí byť vždy označený kontrolným číslom.

Dodatočne sa môže zmerať dĺžka od spodku vaku ponad vrchol vaku až po spodok druhej strany vaku. Táto dĺžka musí byť v nasledovnom rozmedzí: 

 • vaky 8' (okolo 2,40 m  v priemere) 6,25 m, 
 • vaky 9' (okolo 2,70 m v priemere) 6,55 m a 
 • vaky 10' (okolo 3,00 m  v priemere) 6,85 a nie viac.

Vyššie hodnoty značia, že vaky sú príliš natiahnuté.
Taktiež platia nasledovné hodnoty pre priemerné hmotnosti naplnenia pre rozličné veľkosti silážnych vakov (t = tony krmiva vo vaku s nominálnou dĺžkou alebo na meter plniva s 30% obsahom suchých častí), ktoré nesmú byť prekročené:

 • 8' priemer (2,40 m), 60 m dĺžka: okolo 160 t alebo 3,0 t / meter plniva (zlisovaná dužina okolo 180 t pre > 20 % sušiny) 
 • 9' priemer (2,70 m), 60 m dĺžka: okolo 200 t alebo 3,8 t / meter plniva (zlisovaná dužina okolo 225 t pre > 20 % sušiny) 
 • 10' priemer (3,00 m), 75 m dĺžka: okolo 300 t alebo 4,4 t / meter plniva (zlisovaná dužina okolo 330 t pre > 20 % sušiny)

Štandardné hodnoty pre iné typy vakov si môžete vyžiadať od spoločnosti BUDISSA BAG®.Vak musí byt taktiež chránený pred prerezaním lanom počas lisovania (kartón, izolácia, atď.) a nesmie pretŕčať ponad alebo poza tunel počas lisovania. Vo všeobecnosti platia nasledovné body pre reguláciu tlaku lisovania:

Zníženie brzdného tlaku je potrebné, ak:

 • sa napĺňa proti sklonu (vzostupne)
 • je stroj poháňaný traktorom
 • je mäkký alebo žiadny podklad
 • je veľmi vlhký materiál (podiel suchej hmoty <25%, ako napr. priemyselné produkty, v niektorých prípadoch bez tlaku)
 • suché obilniny

Zvýšenie brzdného tlaku je potrebné,  ak:

 • je pevný, zapustený podklad (betón, asfalt, atď.)
 • je stroj s vlastným motorom
 • v prípade silážovania so sklonom (neodporúča sa)
 • veľmi suché trávnaté siláže (viac ako 40% sušiny, neodporúča sa)
 • špeciálne kukuričné produkty (CCM, vlhká kukurica)

Uzatvorenie a ventilácia vakov:

Ihneď po naplnení je potrebné plynotesne uzatvoriť vak (napríklad s BUDISSA BAG® Masterseal). BUDISSA BAG® ventil umiestnený na najvyššom bode vaku je jediný otvor, ktorý umožňuje únik kvasných plynov. Po niekoľkých dňoch (predtým ako je únik plynov ukončený) sa pevne uzatvorí, aby sa zamedzilo prístupu kyslíka.

Ochrana pred vetrom a zvieratami:

Závažia sa musia umiestniť na konce vakov (pneumatiky, zemina, atď.) V opačnom prípade môže vietor spôsobiť jemné trhliny (až veľké diery), kyslík sa dostane do kontaktu s krmivom a tým pádom ho znehodnotí. Odporúča sa použiť ochranné siete alebo mreže proti vtáctvu alebo iným zvieratám: proti veľkým zvieratám sa odporúča použiť elektrické oplotenie. Nami ponúkaná ochrana proti vtáctvu chráni taktiež pred krupobitím.

Kontrola a údržba vakov:

Naplnené vaky BUDISSA BAG® by sa mali kontrolovať aspoň raz týždenne. Kontroly by mali byť zdokumentované. Všetky (akékoľvek) (!!!), dokonca aj najmenšie poruchy musia byť okamžite plynotesne utesnené opravnou tesniacou páskou BUDISSA BAG®. Stály prístup kyslíka k uskladnenej siláži takmer vždy vedie k znehodnoteniu nielen v okolí poruchy, ale môže sa rozšíriť v závislosti od typu a stlačenia ďalej od miesta poruchy až do niekoľkých metrov!!

Otvorenie vaku a vyberanie krmiva:

Otvárajte vak rezom 20cm nad zemou, veďte postranný polkruhový rez cez celú priečnu časť, vyberte krmivo a použite plastový vak na opätovné prekrytie krmiva. Je možné uskutočniť rez zo severnej strany. Nikdy neotvárajte vak pozdĺžnym rezom z vrchu!!!Minimálny denný odber krmiva záleží od typu, kvality siláže a/alebo nepriaznivých podmienok. V lete je to minimálne 1 meter, v zime 0,5 metra za deň. V závislosti od výberu správnej veľkosti vaku (priemer) a/alebo silážnych prímesí, minimálny denný odber môže byť pozmenený. 

Priemerná trvanlivosť vaku:

Nezabudnite na to, že vyberanie z vakov by sa malo vykonávať v opačnom poradí ako bolo uskutočňované plnenie. Silážne vaky BUDISSA BAG® sú UV-stabilné kvôli ochrane pred slnečnými lúčmi. Zaručená trvanlivosť je pre:

 • Stredoeurópske krajiny (bez hôr): 24 mesiacov
 • Stredoeurópske krajiny (nad 300 metrov), Južná a Juhovýchodná Európa: 18 mesiacov
 • Nový Zéland, Austrália, Južná Amerika a Japonsko: 18 mesiacov